Johdanto
Roy Maconachie ja Gavin Hilson esittävät artikkelissaan länsimaisista standardeista poikkeavia näkökulmia pureutuessaan siihen

kuinka “hyvä lapsuus” voi kulttuurisidonnaista syistä johtuen saada eri muotoja ympäri maailmaa.

Ote
Puntaroitava olisi myös se, kykenevätkö haastatellut lapset vielä hahmottamaan koko kuvaa aiheista, joihin he tutkimuksessa vastaavat.

Kenttätutkimukseen pohjautuvan argumentaation uskottavuutta lisää kvalitatiivisesta tutkimuksesta johdetut laskennalliset tulokset

jotka esitetään taulukossa artikkelin loppupuoliskolla sekä suhteellisen suuri, joksikin harkintaan perustuva otanta (yhteensä 60 alle 15-vuotiasta, kaivoksessa työskentelevää lasta).