Johdanto
Koska Suomi on osa Euroopan Unionia, on sillä muiden jäsenmaiden tavoin samanlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Suomen kansalaisella on EU-kansalaisena oikeus vaikuttaa Euroopan Unionin päätöksentekoon.

Yksilön on kuitenkin käytännössä mahdotonta vaikuttaa yksin. Siksi onkin monia keinoja, joilla samaa ajatusta kantavat kansalaiset voidaan tuoda yhteen ja heidän äänensä saada kuuluviin.

Kaikki lähtee kansalaisista, sillä ilman Suomen kansalaisia ei Suomea olisi. Suomen kansalaisten määrällä on kuitenkin merkitystä sen vuoksi

että äänestyksessä Euroopan parlamentissa pienet maat jäävät lähes aina suurten maiden jalkoihin. Vaikka pienillä mailla on suhteellisesti enemmän meppejä eli parlamentissa toimivia kansanedustajia

niin niitä on silti paljon vähemmän kuin suurilla mailla. Käytännössä siis mitä suurempi maa, sitä enemmän äänivaltaa Unionin kokouksissa.

Ote
Euroopan parlamentti on tehty edustamaan etenkin kansalaisten mielipiteitä. Sinne valitut mepit on valittu erikseen parlamenttivaaleilla, joihin voi asettua ehdolle tai joissa voi äänestää.

Parlamentti vastaa unionin lainsäädännöstä ja yhdessä ministerineuvoston kanssa äänestää uusista laeista. Lisäksi parlamentti ikään kuin vahtii muita toimielimiä

sillä se voi esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle, joihin sillä on oikeus saada vastaus. Eurokansanedustajat toimivat myös valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä, joiden puheenjohtaja-asema voi olla hyvinkin vaikutusvaltainen.

Siispä kuten muidenkin maiden kansalaiset, Suomen mepillä on käytännössä mahdollisuus tavoitella tätä paikkaa ja vaikuttaa näin olennaisesti EU:ssa.

Yhtä lailla joku mepeistä valitaan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi puhemieheksi, joka toimii eri toimielinten välisenä tiedonsaattajana.

Euroopan komissiota Suomesta, kuten muistakin maista edustaa yksi henkilö. Suomen komisaari on Jutta Urpilainen.

Euroopan komissio säätää lakiehdotuksia ja valvoo muiden toimielinten toimintaa, kuten budjetin käyttöä ja perussopimusten ja muiden direktiivien noudattamista. Lisäksi sillä on toimeenpanovalta.

Vaikka Suomella onkin vielä oma komisaari, on sen poisjättämisestä keskusteltu. Lisäksi, vaikka komissiossa on komisaareja jokaisesta jäsenmaasta, niin ne eivät saa edustaa kotimaataan komissiossa vaan ajavat yhteisiä etuja.

Tästä syystä komissio ei suoraan ole vaikuttamisen paikka Suomelle tai suomalaisille. Oltiin missä tahansa toimielimessä, päätökset ratkaistaan yleensä äänestämällä.

Koska Suomi on pieni maa, on sillä käytännössä pieni vaikutusmahdollisuus verrattuna suuriin maihin. Useimmiten enemmistö ratkaisee, ja Suomen osuus äänestäjistä on niin pieni

että se tarvitsee hyvin monta samaa mieltä olevaa maata, ennen kuin se saa tahtonsa läpi. Nykyään todella harvoin myöskään vain yksi maa voi kumota kokouksessa äänestetyn päätöksen.

Tämä on Suomelle huono asia siksi, että Suomi ei voi kumota itselleen epäedullista päätöstä.