Sisällysluettelo
1 MAANTIEDE TIETEENALANA
- Tiivistelmä
- Käsitteet

2 GEOMEDIA
- Tiivistelmä
- Käsiteet
- Käsiteet
- Käsiteet
- Käsiteet

9. Hyvinvointi ja köyhyys
- Tiivistelmä
- Käsiteet

12. Vastuullinen kuluttaminen
- Tiivistelmä
- Käsiteet

Ote
● Maantiede tutkii ympäristöä ja ympäristökysymyksiä: luonnon ja ihmisen
○ toimintaa
○ vuorovaikutusta
○ toiminnan muutoksia.

● Maantieteessä keskeistä:
○ alueellisuus
○ ajankohtaisuus
○ monitieteisyys
○ kestävän kehityksen näkökulmat (ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen kestävä kehitys), ks. s. 10

● Maantieteen jaottelu
a) luonnonmaantiede - ihmismaantiede, ks. s. 7
b) yleismaantiede - aluemaantiede

---

alue (region) Osa maapallon pintaa, jota maantieteessä tutkitaan. Esimerkiksi kaupunki, valtio tai koko maapallo.

aluemaantiede (regional geography) Maantieteen ala, jossa tutkitaan kokonaisvaltaisesti jotakin rajattua aluetta, esimerkiksi valtiota.

ekologinen kestävyys (ecological sustainability) Kestävän kehityksen näkökulma, jossa tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan turvaaminen. Sen mukaan luonnonvarojen käyttö ja ympäristön saastuminen eivät saa ylittää luonnon kantokykyä.

globaali (global) Maapallonlaajuinen, maailmanlaajuinen.

ihmismaantiede (human geography) Maantieteen ala, jossa tutkitaan ihmisen toimintaa ja vaikutusta ympäristöön.

kestävä elämäntapa (sustainable way of living, sustainable lifestyle) Elämäntapa, jossa pyritään elämään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

kulttuurinen kestävyys (cultural sustainability) Kestävän kehityksen näkökulma, jossa tavoitteena on kulttuurisen monimuotoisuuden turvaaminen.

luonnonmaantiede (physical geography) Maantieteen ala, jossa tutkitaan luonnonilmiöitä ja niiden esiintymistä eri alueilla.

maantiede (geography) Tieteenala, joka tutkii luontoa ja ihmisten toimintaa sekä niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Perinteisesti maantiede jaetaan aluemaantieteeseen ja yleismaantieteeseen.

monitieteinen (multidisciplinary) Tapa tehdä tutkimusta niin, että yhdistetään useiden eri alojen tietoja ja näkökulmia.

sosiaalinen kestävyys (social sustainability) Periaate, jonka mukaan pyritään toimimaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Maailmanlaajuisesti sosiaalinen kestävyys tarkoittaa ihmisten yhdenvertaisten oikeuksien puolesta toimimista ja paikallisesti esimerkiksi työturvallisuudesta, terveydestä ja hyvästä ilmapiiristä huolehtimista.

taloudellinen kestävyys (economic sustainability) Yksi kestävän kehityksen osa-alueista, jolla tarkoitetaan materiaalisen kulutuksen vähentämistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

yleismaantiede (systematic geography) Maantieteen ala, jossa tutkimus kohdistuu johonkin luontoon tai ihmisen toimintaan liittyvään ilmiöön maapallolla.